Vedtægter for Stensved og omegn Lokalråd

1. Navn
Stensved lokalråd

2. Formål
På vegne af borgerne i Stensved og omegn at varetage fælles interesser og anliggender.

Lokalrådets opgaver vil navnlig være:

 • At følge og medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare dette som et levende lokalsamfund.
 • At medvirke til en rimelig og passende udbygning af områdets tekniske, erhverv, sociale, kulturelle og servicemæssige faciliteter.
 • At medvirke til udvikling af naturen og miljøet i området.
 • At varetage borgernes fælles interesser i forhold til bl.a. offentlige myndigheder og institutioner.
 • At medvirke til et godt lokalt sammenhold og en god kontakt mellem områdets borgere.
 • At nedsætte arbejdsgrupper med relevante deltagere fra lokalrådet.

3. Deltagere
Alle borgere i Stensved og omegn, der er fyldt 18 år kan deltage i lokalrådets arbejde, samt opstille og indvælges til bestyrelsen. Endvidere kan alle med tilknytning til Stensved og omegn, herunder grundejere i nævnte område, der er bosat andetsteds, samt erhvervsdrivende i Stensved og omegn deltage i lokalrådets arbejde.

4. Økonomi
Lokalrådets økonomi baseres på frivillige bidrag og offentlige tilskud.

5. Ledelse
Lokalrådet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Generalforsamlingen vælger Formand + et bestyrelsesmedlem for ulige år samt Kasserer + to bestyrelsesmedlemmer for lige år samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen, suppleanter for et år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv som henholdsvis næstformand og sekretær. Genvalg af de af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden.

Det er bestyrelsens opgave:

 • At administrere og forestå lokalrådets arbejde og økonomi.
 • At følge og synliggøre udviklingen i området med opmærksomhed, herunder at fremskaffe og vurdere alle planer og projekter, der kan gribe ind i områdets struktur og miljø.
 • At samarbejde med offentlige myndigheder m.fl. om forhold der vedrører lokalområdet.
 • At foreslå og – om fornødent – foretage nyskabelser eller forbedringer, der skønnes at tjene det fælles vel og fremme trivslen i området.
 • At det er lokalrådets pligt at indkalde til og afholde Dialogmøde efter Kommunens anvisning.
 • At foranledige borgermøder afholdt om aktuelle og/eller væsentlige spørgsmål for området.
 • At skabe et godt sammenhold og en god kontakt mellem borgerne ved udsendelser af informationer af almen interesse for området.

Bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet samt afholdes når formanden eller mindst tre af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden – med angivelse af dagsorden – med mindst 8 dages varsel. Halvdelen af de afholdte bestyrelsesmøder skal være åbne.

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede. Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der føres en kortfattet protokol.

Kassereren fører foreningens regnskab, foretager udbetalinger og tager vare på foreningens midler. Regnskabsåret er; 1. september – 31. august

Sekretæren fører foreningens protokol.

Til behandling af særlige opgaver kan der til støtte for bestyrelsen nedsættes arbejdsgrupper.

6. Generalforsamling

Lokalrådets generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Generalforsamlingen er lokalrådets højeste myndighed i alle anliggender, og dets beslutninger er bindende for lokalrådet. Alle deltagere har hver én stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen indkaldes ved opslag i lokalavisen af formanden med mindst 1 måneds varsel til områdets borgere. Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden indeholder følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Aflæggelse af beretning.
 • Orientering om regnskab og budget.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse.
 • Eventuelt

Valg sker ved håndsoprækning, evt. skriftlig afstemning, hvis blot et medlem ønsker det – Valget sker med almindeligt stemmeflertal, blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves simpelt flertal. Der føres en beslutningsprotokol, hvoraf de foretagne valg og vedtagelser skal fremgå. Protokollen underskrives umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning af dirigenten og formand.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder anledning hertil, eller når en kreds på mindst 50 borgere skriftligt over for formanden anmoder herom med angivelse af hvilke spørgsmål der ønskes optaget på dagsordenen. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling, bortset fra dagsordenens indhold. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel senest en måned efter beslutningens/anmodningens modtagelse.

7. Opløsning

I tilfælde af lokalrådets opløsning, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, dvs. 2 på hinanden følgende generalforsamlinger Det er den opløsende generalforsamling der ved simpelt flertal på generalforsamlingen, træffer beslutning om anvendelse af lokalrådets midler til gavn for området.

Vedtægter

For Stensved Lokalråd                                                 Den 25.November 2013.

Ændring i vedtægter
Dagsorden punkt 7.
Den 26.oktober 2016. 

Ændring i vedtægter punkt 5.
Ingen medlemmer af bestyrelsen kan samtidigt være valgt til Byrådet.
Sætningen er slettet.
Den 25.oktober 2017.